Všeobecné užívateľské podmienky


Prevádzkovateľom internetového portálu www.froufrou.sk (ďalej aj ako „webová stránka") je:

Frou-Frou, s.r.o.

Lúčna 37

917 05 Trnava

IČO: 46 305 416

DIČ: 2023326129

IČ DPH: SK2023326129

froufrou@froufrou.sk (ďalej aj ako "froufrou.sk", "sprostredkovateľ", "príkazník", "prevádzkovateľ")

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1.1 www.froufrou.sk je priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja potravinárskych produktov, produkcie od samostatne hospodáriacich roľníkov, produktov od certifikovaných právnických osôb, domácej rastlinnej a živočíšnej nadprodukcie, medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.2 Frou-Frou, s.r.o. nie je predajcom produktov, výrobkov z dvora, produkcie od samostatne hospodáriacich roľníkov, produktov od certifikovaných právnických osôb, domácej rastlinnej a živočíšnej nadprodukcie fyzických osôb či jednotlivých predajcov prezentujúcich svoj tovar, výrobky, produkty (ďalej aj "tovar") na webovej stránke. froufrou.sk je sprostredkovateľom predaja tovaru na webe www.froufrou.sk

1.3 Pre nákup na webovej stránke froufrou.sk je potrebné sa zaregistrovať. Súčasťou registrácie je odsúhlasenie Všeobecných užívateľských podmienok (ďalej aj "uživateľské podmienky"). Registráciou na webe froufrou.sk dávajú kupujúci (ďalej aj "záujemca", "príkazca") súhlas s nižšie uvedenými užívateľskými podmienkami. Registrácia kupujúcich je bezplatná.

1.4 Znenie užívateľských podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia užívateľských podmienok.

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou kúpnou zmluvou je objednávka (ďalej iba „objednávka"). Rozmery, váha, výkon, kapacita a ostatné údaje uvedené na webovej stránke froufrou.sk, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov predávajúcich. Obrázky sú ilustračné.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovary iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky a zároveň riadne opatrené návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to výrobky vyžadujú, alebo ak takýto dokument obsahujú priamo od výrobcu.

2.3 Predmetom sprostredkovateľskej zmluvy je záväzok sprostredkovateľa obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a záujemca sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu, ktorou sprostredkovateľskou zmluvou je objednávka.

2.4 Predmetom príkaznej zmluvy je záväzok froufrou.sk príkazcovi vykonať činnosť za odmenu, a to prepravu konkrétne určených tovarov na výdajné miesto, alebo miesto určené príkazcom, ktorou príkaznou zmluvou je objednávka.

Čl. 3

Užívateľský účet

Nákup na webovej stránke

Storno objednávky

3.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke froufrou.sk môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej iba „užívateľský účet").

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú froufrou.sk považované za správne.

3.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že froufrou.sk nezodpovedá za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.5 froufrou.sk môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade hrubého porušenia svojich povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy alebo kúpnej zmluvy alebo príkaznej zmluvy alebo užívateľských podmienok.

3.6 Ponuka tovaru a predaj každého výrobku sa uskutočňuje výlučne na webovej stránke froufrou.sk. Tovar si kupujúci vyberá v rámci jednotlivých kategórií, v ktorých kategóriách je tovar rozdelený. Tovar od jedného alebo viacerých predajcov vkladá kupujúci do debničky, kde sa nakúpený tovar triedi podľa jednotlivých predajcov. Kupujúci berie na vedomie, že tovar v jednej vykonanej objednávke môže pochádzať od rôznych predajcov.

3.7 Pre storno objednávky, ktorá ešte nebola schválená zo strany froufrou.sk, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať froufrou.sk na adrese froufrou@froufrou.sk so žiadosťou o zrušenie objednávky. froufrou.sk si vyhradzuje právo stornovať objednávku kedykoľvek, pričom je povinná o tom vhodným spôsobom upovedomiť kupujúceho.

Čl. 4

Objednanie tovaru a uzavretie zmlúv


4.1 Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka". Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na froufrou.sk, ktorý formulár obsahuje najmä informácie o:

  • predávajúcom,
  • objednanom tovare,
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

4.2 Pred zaslaním objednávky froufrou.sk je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci stlačením tlačidla „Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú froufrou.sk považované za správne.

4.3 Odoslaním objednávky uzatvárajú záujemca a froufrou.sk sprostredkovateľskú zmluvu, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť odmenu a náhradu nákladov froufrou.sk, ktoré sprostredkovateľ vynaložil. Sprostredkovateľská zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§744 a nasl.).

4.4 Odoslaním objednávky uzatvárajú príkazca a príkazník príkaznú zmluvu, ktorou sa príkazník zaväzuje obstarať príkazcovi nejakú vec alebo vykonať inú činnosť za odmenu. Príkazná zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§724 a nasl.).

4.5 Potvrdením objednávky zo strany froufrou.sk uzatvárajú kupujúci a predávajúci kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. O novej objednávke na www.froufrou.sk je predajca oboznámený súhrným e-mailom každý utorok v týždni do 00.00. Obdržanie objednávky z froufrou.sk je pre predávajúceho záväzné. Rovnako obdržanie autorizačného potvrdenia je pre kupujúceho záväzné.

4.6 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje froufrou.sk, že akceptuje všetky všeobecné užívateľské podmienky uvedené v týchto užívateľských podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach froufrou.sk.

4.5 Sprostredkovateľ je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosť a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

Čl. 5

Cena a platba

Odmena za sprostredkovanie

5.1 Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania. froufrou.sk si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien cien predávajúceho.

5.2 Kúpna cena a odmena za sprostredkovanie sprostredkovateľovi a odmena z príkaznej zmluvy budú považované za uhradené iba po pripísaní celej kúpnej ceny a odmeny za sprostredkovanie a odmeny z príkaznej zmluvy na účet froufrou.sk do 23.59 hod. každého pondelka v týždni. Kupujúci berie na vedomie, že froufrou.sk vystupuje pri platbe ako tretia osoba kumulujúca peňažné prostriedky kupujúcich na svojom účte vedenom v platobnej inštitúcii TatraBanka, a.s., ktoré penžné sumy za tovar budú poukázané na účet predajcu bezprostredne po odovzdaní tovaru kupujúcemu. Dodací list vystavený na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení kúpnej ceny a odmeny za sprostredkovanie a odmeny z príkaznej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.3 K odmene za sprostredkovanie môže byť pripočítaná čiastka náhrady vynaložených nákladov. V prípade ak predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, sprostredkovateľ bez zbytočného odkladu vráti kúpnu cenu kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom, v hotovosti ... atď.)

5.4 V súlade s Čl. 4 bod 4.3 odoslaním objednávky uzatvárajú záujemca a froufrou.sk sprostredkovateľskú zmluvu, ktorou sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie kúpnopredajnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť odmenu a náhradu nákladov froufrou.sk, ktoré sprostredkovateľ vynaložil. Sprostredkovateľská zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§744 a nasl.).

5.5 Výška odmeny za sprostredkovanie bude určená nasledovne:

O - odmena za sprostredkovanie

KC - kúpna cena

O = KC - (VC+N) VC - výrobná cena

N - náhrada hotových nákladov

Nárok na odmenu vzniká sprostredkvateľovi okamihom uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy medzi predávajúcimm a kupujúcim, t.j. odoslaním objednávky. Odmena je splatná vždy do 00.00 každý pondelok v týždni. V prípade neuhradenia odmeny má froufrou.sk právo odstúpiť od sprostredkovateľskej zmluvy a kupujúcemu zrušiť užívateľský účet na webovej stránke.

Čl. 6

Príkazná zmluva

Výdajný čas a miesto

6.1 Odoslaním objednávky v súlade s ustanoveniami Čl. 4 užívateľských podmienok uzatvárajú príkazca a príkazník príkaznú zmluvu, ktorou sa froufrou.sk zaväzuje príkazcovi vykonať činnosť za odmenu, a to prepravu konkrétne určených tovarov na výdajné miesto, alebo miesto určené príkazcom. Príkazná zmluva sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§724 a nasl.).

6.2 Spôsob prepravy tovaru určuje príkazník, ak nie je dohodnuté inak. Výdajným miestom tovarov je Frou-Frou, s.r.o.- sklad, Zelený kríčk 2, 917 01 Trnava. Výdajným časom je každý štvrtok v týždni, popoludní od 16.30-17.00 hod. Rovnako je výdajným miestom Frou-Frou Garáž, Sabinovská 15762, 821 02 Bratislava - Ružinov. Výdajným časom je každý štvrtok v týždni, popoludní od 17.30-18.00 hod.

Prepravu tovaru môže príkazník vykonať po dohode s príkazcom aj na iné miesto určené príkazcom, pričom odmena príkazníka bude určená nasledovne:

Trnava- 0.- EUR pri objednávke nad 66.- EUR

Trnava- 1,75 EUR pri objednávke nižšej ako 66.- EUR

Mimo Trnavu- 0,55 EUR/km

Bratislava a okolie do 25 km 5,99 EUR

6.3 Príkazca je povinný tovar riadne a včas prevziať od príkazníka alebo ním poverenej osoby, ak príkazník činnosť, ku ktorej sa zaviazal, nevykonáva osobne.

6.4 Ak z dôvodu existencie prekážky na strane príkazcu bude nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je príkazca povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5 Osobný odber tovaru priamo na adrese príkazníka je možný iba po predchádzajúcom dohovore.

Čl. 7

Kódex správania predávajúceho

7.1 Predávajúci, ktorý predáva svoj tovar na webovej stránke froufrou.sk je povinný dodržiavať nasledujúce podmienky:

a) Predaj tovaru a vykazovanie ziskov nadobudnutých z tejto činnosti na webovej stránke www.froufrou.sk je výlučnou zodpovednosťou predávajúceho. Zodpovednosť za výrobu a predaj vlastných výrobkov nesie každý predávajúci samostatne. froufrou.sk nezodpovedá za právnu spôsobilosť predávajúceho k internetovému predaju potravín a internetovému predaju tovaru.

b) Predávajúci na webovej stránke froufrou.sk berie na vedomie, že na predaj tovaru prostredníctvom portálu www.froufrou.sk môže byť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vyžadované živnostenské oprávnenia na výkon tejto činnosti.

c) Tovar predávaný prostredníctvom webovej stránky froufrou.sk musí byť originálnym výrobkom predávajúceho, ktorý uverejnením fotografií výrobkov vo fotogalérii E-shopu na webovej stránke zodpovedá za autenticitu každého tovaru pochádzajúceho z jeho vlastnej produkcie, vlastnej výroby alebo z výroby tímu, ktorého je súčasťou. Tovar predajcu musí byť označený idetifikačnými znakmi predávajúceho, rovnako označenie tovaru musí obsahovať všetky náležitosti podľa §9 ods. 1 písm a) až o) zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách.

d) Predávajúci uverejnením svojho tovaru na froufrou.sk zodpovedá za jeho kvalitu, originalitu a bezvadnosť. froufrou.sk nezodpovedá za kvalitu zobrazovaných výrobkov a predávané výrobky neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľa froufrou.sk. Predávajúci je povinný pravdivo a úplne informovať o vlastnostiach výrobku.

e) Klamlivá reklama sa zakazuje.

f) Predávajúci je povinný informovať kupujúceho pravdivo o cene jednotlivých výrobkov. Predávajúci je povinný uvádzať ceny s DPH, ak je platcom DPH.

g) Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť. Každý predávajúci na froufrou.sk je zodpovedný za vybavenie reklamácie podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

h) Predávajúcemu sa zakazuje konať v rozpore s dobrými mravmi, zakazuje sa propagovať tovar, ktorý by bol v rozpore so vžitými tradíciami, ktorý vykazuje známky diskriminácie alebo vybočenie z pravidiel morálky uznávanej pri predaji výrobku.

i) Predávajúci nesmie viazať predaj výrobku na predaj iného výrobku.

j) Predávajúci berie na vedomie, že predaj tovaru uverejneného na webovej stránke froufrou.sk ako aj následná komunikácia týkajúca sa predaja s kupujúcim, prebieha výhradne na stránke www.froufrou.sk a prostredníctvom sprostredkovateľa froufrou.sk. Predávajúci nie je oprávnený na súkromnú komunikáciu medzi ním a kupujúcim za účelom predaja tovaru, ktorý tovar predávajúci poskytol na predaj na webovej stránke froufrou.sk mimo froufrou.sk.

k) Predávajúci je povinný zachovávať a dodržiavať pravidlá kódexu správania a zároveň konať v súlade zo zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a súvisiacich zákonoch o ochrane spotrebiteľa.

l) Za porušenie kódexu správania je prevádzkovateľ oprávnený okamžite vypovedať zmluvný vzťah s predávajúcim, a to odmietnutím jeho osobnej prezentácie a stiahnutím ponuky predaja jeho tovaru z webovej stránky www.frofrou.sk.

Čl. 8

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

8.1 froufrou.sk nie je predajcom zobrazeného tovaru od jednotlivých predávajúcich prezentujúcich sa www.froufrou.sk, ak nie je uvedené inak. Froufrou.sk je iba sprostredkovateľom pre konkrétnych predávajúcich, ktorí predávajúci ponúkajú a predávajú prostredníctvom webovej stránky www.froufrou.sk.

8.2 froufrou.sk nezodpovedá za nedodržanie zákonne stanovených podmienok na strane predávajúceho súvisiacich s oprávnením predaja tovaru na základe živnostenského alebo iného oprávenia, následným zdanením príjmov, ako aj za príjmy plynúce z predaja výrobkov na froufrou.sk.

8.3 froufrou.sk nezodpovedá za reklamáciu a následné vybavenie reklamácie, za opravy a náhradu škody, ani za výmenu tovaru za tovar alebo vrátenie peňazí. Všetky prípadné konflikty v rámci predaja tovaru je kupujúci povinný riešiť s jednotlivými predávajúcimi, od ktorých tovar kúpil.

8.5 froufrou.sk si vyhradzuje právo na odstránenie zakázaného tovaru zo systému v zmysle Čl. 7 týchto užívateľských podmienok, v prípade ak by zobrazovaný tovar bol v rozpore s uvedenými ustanoveniami alebo so zákonom.

8.6 froufrou.sk si vyhradzuje právo na výmaz predávajúceho na webovej stránke bez udania dôvodu. Rovnako si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na webovú stránku ktorémukoľvek registrovanému kupujúcemu bez udania dôvodu. V prípade ukončenia prevádzky webovej stránky www.froufrou.sk nevyplývajú froufrou.sk žiadne povinnosti voči registrovaným kupujúcim a predávajúcim.

8.7 Prevádzkovateľ zodpovedá výhradne za správu webovej stránky www.froufrou.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Prevádzkovateľ má právo použiť fotografie výrobkov registrovaných predávajúcich za účelom propagácie webovej stránky www.froufrou.sk prostredníctvom tretích strán.

Čl. 9

Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci a sprostredkovateľ spracovávali a uschovávali jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a sprostredkovateľa, a aby ich spracovávali vo svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Sprostredkovateľ a predávajúci sa zaväzujú, že budú s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Registráciou na webovej stránke froufrou.sk kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia užívateľských podmienok v platnom znení v deň registrácie. Ďalej kupujúci vyhlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito užívateľskými podmienkami a súhlasí s nimi.

10.2 Všetky spory, ktoré vzniknú medzi froufrou.sk a registrovanými kupujúcimi a predávajúcimi, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie užívateľských podmienok a dohody z nich vyplývajúcej budú prednostne riešené mediáciou alebo zmierom.

10.3 Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou, sprostredkovateľskou zmluvou či zmluvou príkaznou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4 Tieto užívateľské podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou sprostredkovateľskej zmluvy, kúpnej zmluvy a príkaznej zmluvy.

10.5 Ak je niektoré ustanovenie užívateľských podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.6 Žiadna časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

V Trnave dňa 01.10.2013

 
Frou-Frou, s.r.o., Lúčna 7362/37, Trnava 917 05,
IČO: 46 305 416, DIČ: 2023326129, IČ DPH: SK2023326129, froufrou@froufrou.sk,
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 27991/T.

  Powered by Cyclone3 of Comsultia

Frou-Frou v médiách FAQs Kontaktujte nás Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné užívateľské podmienky