Všeobecné obchodné podmienky


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.froufrou.sk (ďalej aj ako „webová stránka") je:

Frou-Frou, s.r.o.

Starohájska 6641/7

917 01 Trnava

IČO: 46 305 416

DIČ: 2023326129

IČ DPH: SK2023326129

froufrou@froufrou.sk (ďalej iba "predávajúci")


Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

1.1 Kupujúci vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky") pre dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupujúci kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany zároveň záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka pre predaj tovaru bežnému spotrebiteľovi (fyzickej osobe - nepodnikateľ) alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu.

1.3 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Čl. 2

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve, ktorou kúpnou zmluvou je objednávka (ďalej iba „objednávka"). Rozmery, váha, výkon, kapacita a ostatné údaje uvedené na webových stránkach predávajúceho, a teda www.froufrou.sk, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať tovary iba v riadnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platných na území Slovenskej republiky a zároveň riadne opatrené návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku, ak to výrobky vyžadujú, alebo ak takýto dokument obsahujú priamo od výrobcu.

Čl. 3

Užívateľský účet

3.1 Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke predávajúceho môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského účtu, z ktorého môže vykonávať objednávanie tovaru (ďalej iba „užívateľský účet").

3.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3.3 Prístup k užívateľskému účtuje zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

3.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci svoj užívateľský účet viac ako 6 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade hrubého porušenia svojich povinností z kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok.

Čl. 4

Miesto plnenia

4.1 Miestom plnenia sú priestory, kde predávajúci odovzdá tovar priamo kupujúcemu.

Čl. 5

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

5.1 Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených vo formulári „objednávka". Pri objednaní tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár uvedený na webovej stránke predávajúceho, ktorý formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednanom tovare,
  • spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru,
  • informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

5.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednať". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

5.3 Odoslaním objednávky uzatvárajú obe strany kúpnu zmluvu, ktorá sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníku a ustanoveniami Obchodného zákonníku v prípade predaja tovaru podnikateľskému subjektu. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že akceptuje všetky obchodné podmienky uvedené v týchto obchodných podmienkach a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako, že i v deň odoslania objednávky akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedeného v cenníku na webových stránkach predávajúceho vrátane prípadných dopravných nákladov.

5.4 Predávajúci je vždy oprávnený v súvislosti s charakterom objednávky, a to množstvom tovaru, výškou ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosť a podobne, žiadať kupujúceho o písomnú autorizáciu objednávky. Ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne vykonať, objednávka sa považuje za neplatnú.

Čl. 6

Cena a platba

6.1 Uvedené ceny sú platné v okamihu objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov.

6.2 Kúpna cena bude považovaná za uhradenú iba po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho do 23.59 hod. každého pondelka v týždni. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.3 K cene za tovar môže byť pripočítaná čiastka za dopravu na miesto určené kupujúcim a balenie tovaru. V prípade ak predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru kupujúcim, predávajúci bez zbytočného odkladu vráti plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom, v hotovosti ... atď.)

Čl. 7

Výdajný čas a miesto

Dopravné podmienky

7.1 Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak, že spôsob dopravy je dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho. Výdajným miestom tovarov je Frou-Frou, s.r.o.- sklad, Zelený kríčk 2, 917 01 Trnava. Výdajným časom je každý štvrtok v týždni, popoludní od 16.30-18.00 hod. Rovnako je výdajným miestom Frou-Frou Garáž, Sabinovská 15762, 821 02 Bratislava - Ružinov. Výdajným časom je každý štvrtok v týždni, popoludní od 17.45-19.30 hod.

Prepravu tovaru môže príkazník vykonať po dohode s príkazcom aj na iné miesto určené príkazcom, pričom odmena príkazníka bude určená nasledovne:

Trnava- 1,75 EUR s DPH

Mimo Trnavu- 0,55 EUR/km

Bratislava a okolie do 25 km 4,80 EUR s DPH

7.2 Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri prebratí tovaru je povinný si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. Bezdôvodné odmietnutie kupujúceho prevziať tovar sa považuje za jeho riadne a včasné doručenie. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, dodaný tovar spĺňa všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ.

7.3 V prípade ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 7.- EUR a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak z dôvodu existencie prekážky na strane kupujúceho bude nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4 Osobný odber tovaru priamo na adrese predávajúceho je možný iba po predchádzajúcom dohovore.

Čl. 8

Záruka a reklamácie

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami §612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

8.2 Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí kupujúci uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke váženého tovaru, môže vzniknúť +/- 10% rozdielu, medzi objednaným a dodaným množstvom. Pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu.

8.3 Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

Čl. 9

Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou je poskytovaná zákonom č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Predávajúci sa zaväzuje že nebude poskytovať osobné údaje získané od kupujúceho tretím osobám, a že tieto budú slúžiť iba ako dôverné pre internú potrebu predávajúceho za účelom udržovania a skvalitňovania vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

10.1 Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (cudzí) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa bude riadiť slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2 Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

10.3 Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, príp. sa takým stane, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1

V Trnave dňa 01.10.2013

 
Frou-Frou, s.r.o., Lúčna 7362/37, Trnava 917 05,
IČO: 46 305 416, DIČ: 2023326129, IČ DPH: SK2023326129, froufrou@froufrou.sk,
zapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 27991/T.

  Powered by Cyclone3 of Comsultia

Frou-Frou v médiách FAQs Kontaktujte nás Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné užívateľské podmienky